Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Verantwoord Ondernemen

Verantwoordelijkheid voor Milieu en Maatschappij

Bij Mutoh, nemen we onze sociale verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu uiterst serieus. Onze ontwikkel-, inkoop- en productcertificatie-afdelingen zorgen ervoor dat de producten die Mutoh ontwerpt, vervaardigt en distribueert voldoen aan de strengste Europese regels en wetten met betrekking tot milieu, gezondheid, en veiligheid.

Kwaliteitsmanagement & Milieubeheer

Kwaliteit is een integraal onderdeel van elke stap in ons productieproces, conform ons ISO 9001-gecertificeerde kwaliteitssysteem en ons ISO 14001-beleid voor milieubeheer.

Richtlijn van de Europese Unie betreffende beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen (RoHS)

De nieuwste Mutoh-producten die in de Europese Unie worden verkocht, voldoen aan de eisen van de Europese RoHS-richtlijn en alle bijbehorende amendementen ter beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Deze richtlijn beperkt de aanwezigheid van lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen en polybroomdifenylethers (inclusief deca-BDE) in homogene materialen.

Voorkomen en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

De nieuwste Mutoh-producten voldoen aan de WEEE-richtlijn en alle bijbehorende amendementen. De WEEE-richtlijn is bedoeld om het ontstaan van elektrisch en elektronisch afval zo veel mogelijk te voorkomen en hergebruik en recycling te stimuleren om de hoeveelheid afval zo veel mogelijk te beperken. Volgens deze richtlijn is inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en hergebruik en recycling van ingezameld afval vereist.
Als het symbool met een vuilnisbak met een streep erdoor op een product staat, betekent dit dat het product aan de WEEE-richtlijn voldoen.

Bescherming van mens en milieu (REACH)

De verordening inzake Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemicaliën (REACH) vereist dat chemische stoffen gefabriceerd of geïmporteerd in de EU vanaf één metrische ton per jaar met ingang van 1 december 2008 vooraf worden geregistreerd om ononderbroken leveranties op de EU-markt te garanderen tot volledige registratie heeft plaatsgevonden.

Het doel van REACH is een betere bescherming van de volksgezondheid en het milieu door een betere en vroegtijdige identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen. Met betrekking tot de REACH-regelgeving kan Mutoh bevestigen dat alle noodzakelijke bestanddelen van onze chemische stoffen vooraf zijn geregistreerd door onze leveranciers of hun enige vertegenwoordigers.

Contactgegevens

  • Archimedesstraat 13, 8400 Oostende, Belgium Address
  • Phone: +32 59 56 14 00 Phone
  • Fax: +32 59 80 71 17 Fax

Recente Tweets

    Beurzen

    Posted on 20-3-2020 by Dirk Devroye
    Asset 1